Sensibilització

Un component molt important dels projectes LIFE és la sensibilització social i la divulgació dels resultats, ja que assolir una adequada conscienciació ciutadana sobre els aspectes clau del projecte és la millor via, i un factor imprescindible, per mantenir a llarg termini les fites assolides durant el seu desenvolupament.

Les amenaces que posen en perill la conservació dels espais objecte del projecte LIFE+ RENEIX són principalment produïdes per les activitats humanes. Per aquest motiu, resulta indispensable complementar les accions de conservació i restauració d'aquests espais amb actuacions destinades a valoritzar-los i a crear una adequada conscienciació ciutadana sobre la necessitat de conservar-los, i a fer que la població participi en la seva recuperació. Per aquest motiu, el projecte LIFE+ RENEIX dedica una part important dels recursos a diferents activitats, materials i campanyes destinats a donar a conèixer els valors naturals que són objectiu del projecte, les diferents problemàtiques i amenaces que afronten i la importància d'adoptar actituds respectuoses amb l'entorn natural per mantenir en bon estat el nostre patrimoni natural.

Les activitats de sensibilització social previstes són molt diverses, i inclouen la realització d'itineraris botànics, diverses publicacions i campanyes, la instal·lació de panells informatius i la sensibilització dirigida als col·lectius de practicants d'esports en el medi natural (bicicleta de muntanya, motocròs, etc.). Així mateix, el projecte té un component important de participació ciutadana, i en aquest sentit es preveu organitzar jornades de participació per implicar els ciutadans en les tasques de recuperació que es duran a terme.

Finalment, una part de les accions de divulgació estan destinades a la difusió dels resultats que s¡'obtenguin en el marc del projecte dins l'àmbit tècnic i científic, també a nivell internacional. Aquesta difusió permetrà que les tècniques i les experiències obtingudes en aquest projecte puguin ser aplicades a altres regions amb problemàtiques similars. 

Estudi de percepció social

El Comitè Científic va recomanar a l'equip tècnic l'avaluació de resultats del projecte quant al seu impacte social, i amb aquest objectiu s'està desenvolupant un estudi de percepció social en dues fases (prèvia i posterior a les actuacions) per analitzar la repercussió social de les actuacions a Binimel·là. El principal objectiu d’aquest estudi és poder avaluar el grau de comprensió de la problemàtica i d'acceptació social de les actuacions proposades pel projecte LIFE+RENEIX a la zona de Binimel·là. Es considera que aquesta és l'àrea d'actuació on el desenvolupament del projecte afectarà de manera més important a l'ús públic i a la percepció de la zona. 

Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter