Programa LIFE+

LIFE+ és l’instrument de la Unió Europea destinat a finançar projectes mediambientals i de conservació de la natura.

En la primera fase (1992-1995) el programa LIFE es va iniciar amb un pressupost de 400 milions d'euros, repartits en les seves tres línies de finançament: LIFE Naturalesa, LIFE Medi Ambient i LIFE Tercers Països. El pressupost del programa va passar a ser de 450 milions d'euros en la segona fase (1996-1999), i en la tercera fase (2000-2004) fou de 640 milions d'euros. Finalment, la tercera fase es va estendre (2005-2006) amb un pressupost de 317 milions d'euros. LIFE+ és el nou instrument financer per al període 2007-2013 i disposa d’un pressupost total de 2.143 milions d’euros.

La base jurídica que regula el programa LIFE+ és el Reglament (CE) núm. 614/2007 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de maig de 2007, relatiu a l'instrument financer per al medi ambient (LIFE+), DO L149 del 9.6.2007.

Es poden distingir tres tipus de projectes en el marc del programa LIFE+:

LIFE+ Naturalesa i Biodiversitat cofinança projectes de bones pràctiques o demostratius que contribueixin a la implementació de la Directiva Aus, la Directiva Hàbitats i la Xarxa Natura 2000, és a dir, que contribueixin a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora.

LIFE+ Política i Governança Mediambiental cofinança projectes pilot o innovadors que contribueixin a la posada en pràctica de la política ambiental europea i al desenvolupament de propostes d’actuació, tecnologies, mètodes i instruments innovadors.

LIFE+ Informació i Comunicació cofinança projectes de comunicació i campanyes de sensibilització sobre temes de medi ambient, protecció de la naturalesa o conservació de la biodiversitat, així com projectes relacionats amb la prevenció d’incendis forestals.

Per a més informació podeu consultar la pàgina web del
programa LIFE+.


Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter