Actuacions previstes

Objectiu general: Restauració d'hàbitats degradats que acullen algunes comunitats vegetals d'interès i espècies prioritàries de la flora de Menorca incloses en la Directiva Hàbitats, així com alguns dels focus més importants d'endemismes vegetals i diversitat florística a l'illa.

Objectius per zones:
1. Eliminació de vials incontrolats: Binimel·là, es Alocs
2. Eliminació d'accessos incontrolats: Binimel·là, el Pilar, es Alocs i es Murtar
3. Control dels processos d'erosió: Binimel·là, el Pilar, es Alocs i es Murtar
4. Increment de la població de *Femeniasia balearica: Binimel·là
5. Informació in situ sobre les zones sensibles i la importància ecològica: totes les zones del projecte
6. Augmentar els coneixements sobre els valors ecològics de les zones d'actuació i el seu estat de conservació: totes les zones del projecte
7. Increment de la població de *Vicia bifoliolata: es Murtar
8. Afavorir la recuperació de les espècies endèmiques de la zona: Pas d'en Revull


A. Accions preparatòries
A.1. Gestió de tràmits administratius per a la posada en marxa del projecte.
A.2. Cartografia detallada de la distribució de les espècies afectades.
A.3. Identificació i cartografia de tots els accessos i vials a les zones afectades.
A.4. Selecció d'espècies per a la revegetació.
A.5. Determinació del mètode de cultiu per a Femeniasia balearica.
A.6. Assessorament tècnic a les ONG i propietaris en la captació d'ajuts i subvencions per a la realització d'activitats de gestió del medi ambient.

C. Accions directes de restauració (no recurrents)
C.1. Construcció de murs de paret seca amb tècniques tradicionals.
C.2. Eliminació de vials i accessos incontrolats.
C.3. Plantació d'espècies autòctones per regenerar la vegetació.
C.4. Construcció de ponts sobre torrents temporals mediterranis.
C.5. Construcció i instal·lació de barreres i portells tradicionals.
C.6. Recuperació paisatgística a la zona des Murtar i regeneració del sistema dunar fòssil.
C.7. Tancament de la zona humida i el sistema dunar de Binimel·là.

D. Accions de sensibilització social
D.1. Creació de la imatge del projecte.
D.2. Creació de la pàgina web del projecte.
D.3. Distribució de la memòria USB de presentació del projecte LIFE.
D.4. Instal·lació de plafons sobre els valors naturals de les zones afectades.
D.5. Campanya dissuasiva per a practicants de vehicles rodats en medi natural.
D.6. Organització de jornades informatives i de participació ciutadana.
D.7. Creació d'itineraris botànics al pas d'en Ravull i a la zona del Pilar.
D.8. Realització d'un DVD sobre el projecte LIFE.
D.9. Publicació en línia sobre els focus de biodiversitat i de concentració de flora endèmica de l'illa.
D.10. Informació i sensibilització continuada de la població a través dels principals mitjans de comunicació locals i regionals.
D.11. Divulgació de resultats científics.
D.12. Informe divulgatiu final (Layman's report).
D.13. Instal·lació de plafons informatius sobre el projecte LIFE.

E. Accions de funcionament
E.1. Gestió del projecte pel Consell Insular de Menorca.
E.2. Creació del Comitè Científic del projecte.
E.3. Creació del Comitè de Seguiment del projecte.
E.4. Auditoria financera.
E.5. Pla de conservació postLIFE.
E.6. Treball en xarxa amb altres projectes LIFE.
E.7. Definició d'indicadors de seguiment del projecte i fonts de verificació d'aquests.
E.8. Comunicació i coordinació amb els propietaris de terrenys i sectors socials afectats.
Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter