Normes de presentació de pòsters i comunicacions

Presentació de resums

Les propostes de presentació de pòsters s'hauran de basar en la temàtica central del Simpòsium: “Experiències de restauració d'hàbitats i conservació de la biodiversitat”. L’idioma de presentació dels treballs (resums i pòsters) podrà ser català, castellà o anglès.

Per a la presentació de pòsters és indispensable facilitar prèviament el corresponent resum a l'organització del Simpòsium, i el comitè organitzador comunicarà l'acceptació formal o no del mateix.

La data límit per al lliurament dels resums a l'organització serà el 15 de maig de 2014. Com a mínim, un dels autors haurà d'haver formalitzat prèviament la inscripció al Simpòsium. Els resums s'hauran d'enviar a l'organització del Simpòsium per correu electrònic (simposium.reneix@cime.es) com a arxiu adjunt. Els arxius haurien d’anomenar-se amb el primer cognom i nom de l'autor, seguit d'un nombre en el cas que es presenti més d'un resum.

La presentació de resums hauran de seguir les següents indicacions:

A la primera línia, indicar el títol del treball situat al centre de la pàgina, tot en majúscules, a espai tancat, en tipografia Arial, cos 11. Posteriorment s’haurà d'escriure el nom de l'autor o autors, així com la institució/organització a la qual pertanyen en el seu cas.

El cos del resum haurà de contenir entre 250 i 300 paraules, en tipografia Arial, grandària 11, a espai tancat, justificat, amb 3 cm de marge en els quatre costats, en mida DIN A4. El resum s'haurà d'enviar en format Word for Windows, Microsoft Word, LibreOffice writer o OpenOffice writer.

El text haurà d’estar estructurat clarament i contenir informació suficient per ser comprès segons la naturalesa del treball, incloent per exemple els ítems següents: introducció, objectius, metodologia, resultats i conclusions.

El resum haurà d'incloure al final la llista de paraules clau (amb un màxim de sis), nom complet i adreça postal de l'autor principal, així com l’adreça electrònica corresponent.


Presentació dels pòsters


Els pòsters tindran unes dimensions màximes de 100 cm d'ample per 120 cm d'alt. Es suggereix un format estàndard DIN AO (841x1189 mm). Seran muntats pels autors durant els dies 28 i 29 de maig, i estaran exposats fins a la conclusió del Simpòsium. L'organització no assumeix cap responsabilitat pels materials exhibits.

Els pòsters han de ser fàcilment llegibles des d'una distància d’1-2 m. La grandària màxima dels caràcters serà de 2 cm d'alt per al títol (amb una grandària mínima de lletra de 0,5 cm), i de 0,5 cm per al nom de l'autor/autors i les seves adreces.

Els pòsters en format digital es penjaran al web posteriorment al Simpòsium, sent la data límit per al lliurament dels pòsters en format digital el dia 26 de maig de 2014. Es lliuraran en pdf i es procurarà que els arxius no superin els 10 MB.


Lliurament de materials de difusió

L'organització del Simpòsium habilitarà espais en el lloc de celebració del Simpòsium per a tots aquells assistents que vulguin aportar material de difusió de la seva organització o dels treballs d'investigació realitzats (tríptics, publicacions, material audiovisual, etc.). Els participants al Simpòsium que vulguin enviar material prèviament per correu hauran de posar-se en contacte amb l'organització per correu electrònic per coordinar la recepció del material.
 

Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter