El conseller d'Economia, Medi Ambient i Caça, Fernando Villalonga, el seu director insular, José Luís Orfila i la Directora del projecte LIFE+RENEIX, Irene Estaún, conjuntament amb el Batle des Mercadal, Francesc Ametller, han visitat el passat 22 d'octubre les obres de restauració ambiental de Binimel·là.

Visita del conseller Fernando Villalonga a les obres de restauració ambiental i paisatgística de Binimel·là (22/10/13)

El conseller d'Economia, Medi Ambient i Caça, Fernando Villalonga, el seu director insular, José Luís Orfila i la Directora del projecte LIFE+RENEIX, Irene Estaún, conjuntament amb el Batle des Mercadal, Francesc Ametller, van visitar ahir les obres de restauració ambiental de Binimel·là.

El projecte LIFE+RENEIX de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera del CIM es va establir l'objectiu d'efectuar una restauració integral de la zona, amb l'ànim de recuperar els importants valors naturals i paisatgístics de Binimel·là.

Les obres de Binimel·là tenen una duració prevista de 6 mesos. La part d'obra civil va iniciar-se al juliol i s'espera que estigui finalitzada a mitjans de novembre, i posteriorment començarà la fase de sembra d'espècies autòctones per afavorir el procés de revegetació i restauració dels hàbitats. El total pressupostat per a les actuacions que es realitzen a la zona ascendeix a 225.240 €, dels quals el 50% són aportats per la Comissió Europea, i la resta prové de recursos propis del CIM.

El projecte que ara s'executa a Binimel·là ha estat possible gràcies a la col·laboració de 10 empreses locals. Per una banda, els paredadors Miquel Tudurí i Gabriel Pons i la Fundació per discapacitats, que van encarregar-se de la construcció dels primers tancaments temporals i murs de pedra seca a la zona el passat any, també l'equip de geòlegs Geoservei que va efectuar un acurat estudi geomorfològic de la zona, l'enginyer Manel de Febrer projectista del pont, l'empresa de disseny Eliteprint, encarregada de la cartelleria, l'empresa Quatre Consultors que ha efectuat una enquesta de percepció entre la població del municipi, i els vivers Ecoverd i Es Viver del GOB Menorca que estan produint tota la planta que s'utilitzarà a la darrera fase del projecte. I, finalment, l'empresa Antonio Gomila SA és l'encarregada de les obres de restauració. Fora de l'àmbit insular, la Universitat de Barcelona, va elaborar la cartografia SIG de les espècies d'interès.

Plantejaments previs al projecte de restauració:
Atesa la complexitat de les intervencions, el plantejament del projecte s'ha fet des d'una perspectiva integral i multidisciplinària. Prèviament s'han elaborat cartografies i estudis detallats de les espècies vegetals singulars i dels hàbitats afectats, de la trama de camins existents i les diferents possibilitats d'ordenació, de la freqüentació d'usuaris, dels valors geològics, de la geomofologia original abans de l'alteració, dels riscos geològics a tota la zona, i de la percepció social de la problemàtica existent a la zona. Aquesta intensa fase d'estudi ha servit de base per elaborar el projecte de restauració que ara s'està portant a terme.

El projecte de restauració ambiental:
La restauració ambiental de Binimel·là preveu els següents àmbits d'actuació:

A/ Ordenació de l'accés rodat i de la xarxa de vials existent. A l'inici del projecte es van cartografiar a Binimel·là 7.281 metres de vials incontrolats, al final de l'actuació quedaran la majoria d'aquests espais revegetats, i el Camí de Cavalls serà l'únic camí per accedir a peu, a cavall o en bicicleta en direcció a cala Mica.

B/ Recuperació de la xarxa hídrica original. Les obres d'urbanització van alterar tota la xarxa hídrica, tallant els cursos naturals d'aigua i creant-ne de nous. Això, ha acabat creant greus processos erosius a l'espai, on es poden trobar xaragalls de fins a 3m de profunditat. Amb les obres s'estan fent actuacions de reconducció de l'aigua d'escorrentia cap als seus cursos originals.
L'alteració del regim hídric provocada a la zona ha tingut com a efecte col·lateral la reducció dels aports de sediments des dels torrents a les cales on desembocaven. Per aquest motiu dues cales especialment han vist reduïda la superfície de platja en els darrers 40 anys. Així, la recuperació dels canals d'escorrentia originals provocarà una recuperació d'aquest procés natural.

C/ Recuperació d'un hàbitat de torrent temporal. La construcció del vial principal que havia de donar accés a la urbanització va bloquejar el curs natural d'un torrent temporal que desemboca a una de les cales situades a l'est, per això, s'està construint un nou pont que permetrà la connectivitat i la recuperació d'aquest torrent.

D/ Estabilització de talussos perillosos. Com a resultat dels moviments de terres efectuats durant el procés urbanístic, van quedar oberts diversos talussos que presenten un alt risc geològic per despreniment. Ara aquests talussos ja s'han sanejat i no presenten risc a la seguretat de les persones.

E/ Control de processos erosius i de pèrdua de sòl. Moltes zones es trobaven afectades per processos erosius derivats del pas de vehicles i els efectes de l'aigua. Per poder facilitar la recolonització per part de la vegetació natural, prèviament ha calgut recuperar la xarxa hídrica original, evitar el pas de vehicles i realitzar actuacions de col·locació de ramatge, reompliment de xaragalls, i construcció d'encadenats de paret seca per frenar els processos. Cal destacar que per a això s'ha optat per emprar tècniques tradicionals de pedra en sec emprant material petri obtingut de la zona.

F/ Recuperació de la coberta vegetal. Les àrees ocupades per vials i zones d'aparcament, s'estan sotmetent a un procés de descompactació i tasques de replantació i resembra per afavorir la recolonització vegetal. En total es preveu sembrar 25.845 plantes i 545 kg de llavors de 19 espècies diferents en una superfície total de 12.000 m2. Tota la planta es produeix a vivers de l'illa a partir de material vegetal de Binimel·là. A més a més, es cerca recuperar l'hàbitat per a l'espècie Femeniasia balearica. El socarrell gros està considerat espècie prioritària de conservació a la Directiva Hàbitats. Es tracta d'una de les espècies més amenaçades de l'illa, que té la seva població més important en aquesta zona. Les actuacions projectades van encaminades a recuperar part del seu hàbitat natural i eliminar les amenaces que la posen en perill, en definitiva, per recuperar els seus efectius.

G/ Punts d'interès geològic. La zona de Binimel·là esdevé un fantàstic laboratori a l'aire lliure per entendre milers d'anys d'història geològica de l'illa. Per això, s'ha treballat en la identificació de diversos punts d'interès per interpretar la diversitat geològica de la zona.

L'àrea de Binimel·là: de la degradació a la recuperació del seus valors naturals:
Binimel·là és el punt d'arribada a una de les zones més valuoses de la costa nord de Menorca. L'àrea compresa entre Binimel·là i cala Mica es caracteritza per presentar uns elevats valors botànics i ecològics, conjuntament amb un excepcional valor geològic i paleontològic; i, en conjunt, un alt atractiu tan turístic com paisatgístic. Aquests valors van fonamentar la inclusió de la zona dins els espais que conformen la Xarxa Natura 2000 a Menorca, la xarxa d'espais protegits de la Unió Europea. Tots aquests valors naturals, emperò, estan sotmesos a intensos processos de degradació, que van tenir inici a la dècada dels 70 per un projecte urbanístic que finalment no va prosperar, però que va deixar sobre el territori un seguit d'alteracions que han anat augmentant a mesura que s'ha incrementat l'ús públic de la zona sense una ordenació adequada. Aquest procés s'ha vist accelerat a la dècada del 2000, amb la intensificació de la pressió humana de la zona, la creació de nous vials pel pas de vehicles i l'acceleració de molts processos erosius.


Equip tècnic del projecte LIFE+RENEIX

Consell Insular de Menorca
Maó, 21 d'octubre de 2013

Imatges relacionades

Imatges relacionades
123
456
789
Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter