El projecte LIFE+RENEIX té previst iniciar aquest mes de desembre les actuacions de restauració ambiental de la zona des Murtar, la quarta àrea on actua el projecte.

Restauració ambiental de la zona des Murtar: una oportunitat per a la flora amenaçada (03/12/12)

El projecte LIFE+RENEIX té previst iniciar aquest mes de desembre les actuacions de restauració ambiental de la zona des Murtar, la quarta àrea on actua el projecte.

La zona compresa entre sa Mesquida i la Mola, que forma part de la Xarxa Natura 2000 (LIC i ZEPA ES0000235), és l'àrea de distribució única al món de dues espècies vegetals, Apium bermejoi i Vicia bifoliolata, considerades prioritàries per a la conservació en el marc de la Unió Europea. A més, algunes espècies no exclusives de Menorca però amb una distribució molt escassa, com Ononis crispa i Cneorum tricoccon, també troben en aquesta zona el seu hàbitat, en un sistema dunar fòssil, que ha passat a ser un important refugi on perduren aquestes espècies malgrat els canvis territorials i climàtics que ha sofert l'illa.

Són diverses les amenaces que posen en perill la supervivència d'aquestes joies del regne vegetal, i algunes d'elles són d'origen antròpic i es poden pal·liar. És per aquest fet que el projecte LIFE+RENEIX, del Consell Insular, amb el suport de la Comissió Europea, ha incorporat aquesta zona com una de les principals àrees de restauració ambiental on actua el projecte.
El principal problema de conservació de la zona està relacionat amb la freqüentació humana indiscriminada i amb la circulació de vehicles fora dels camins. L'habilitació d'una explanada com a camp recreatiu o de futbol sobre els terrenys més valuosos florísticament ha contribuït molt a la degradació de la zona. És més, la seva presència fomenta més que cap altra cosa l'entrada indiscriminada de vehicles tot terreny que estan causant greus processos d'erosió sobre el sistema dunar fòssil, i fent desaparèixer les poblacions de V. bifoliolata i C. tricoccon.

Els objectius de la intervenció del projecte LIFE+ RENEIX a la zona des Murtar són:

- Recuperar els hàbitats d'interès comunitari i les espècies endèmiques i singulars de la zona, i, en especial, l'hàbitat de distribució de l’espècie prioritària Vicia bifoliolata.
- Recuperar la morfologia del sistema dunar fòssil i el paisatge
- Controlar els processos erosius existents generats pel trànsit incontrolat de vehicles i de persones.
- Prevenir la proliferació d’accessos rodats incontrolats i eliminar vials abandonats.
- Informar i sensibilitzar els visitants sobre la importància científica i ecològica de la zona.

Les actuacions del projecte LIFE+RENEIX, que abasten una superfície de devers 67.000 m2, començaran a partir de desembre de 2012 i consistiran en:

- Moviment de terres amb retirada de materials al·lòctons i de residus d'obra i voluminosos, i restitució, en la mesura del possible, de la morfologia original del sistema dunar fòssil
- Construcció d'un tram de paret seca amb portell de marès amb barreres d’ullastre per limitar el trànsit rodat a una zona sensible
- Instal·lació d'uns 300 ml de tancament amb bionda de llenya-metall per evitar l'entrada de vehicles a la zona en regeneració
- Restauració a l’estat natural de vials incontrolats generats pel pas de vehicles, mitjançant la descomptactació del terreny i la revegetació amb espècies autòctones de la zona

La propietat de la zona, la finca de Sant Antoni, i l'ajuntament de Maó dónen suport al projecte LIFE+RENEIX, i aquest s'ha formalitzat amb la signatura de convenis de col·laboració amb el CIM. Els treballs seran encarregats a una empresa local de construcció, que serà supervisada en tot moment per personal del projecte.

D'altra banda, hi ha previstes actuacions de sensibilització de la població, i concretament es cercarà la col·laboració dels veïns des Murtar (que van mostrar el seu suport al projecte quan s'estava formulant) i de sa Mesquida, mitjançant alguna actuació amb la participació de voluntariat local per a la sembra d'espècies pioneres per restaurar la coberta vegetal de la zona. Una major consciència social sobre els valors naturals contribueix, sens dubte, a un ús públic més respectuós amb el medi natural.

Maó, 3 de desembre de 2012

Imatges relacionades

Imatges relacionades
Foto aèria es MurtarVicia bifoliolataOnonis crispa
Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter