L'Agència Menorca Reserva de Biosfera del Departament d'Economia, Medi Ambient i Caça del Consell Insular de Menorca ha donat inici aquesta setmana a les actuacions de restauració ambiental de la zona dels Alocs, que s’executen en el marc del Projecte europeu LIFE+RENEIX “Restauració d’hàbitats d’espècies prioritàries a l’illa de Menorca”.

Comença la restauració ambiental de la zona dels Alocs (09-03-12)

L'Agència Menorca Reserva de Biosfera del Departament d'Economia, Medi Ambient i Caça del Consell Insular de Menorca ha donat inici aquesta setmana a les actuacions de restauració ambiental de la zona dels Alocs, que s’executen en el marc del Projecte europeu LIFE+RENEIX “Restauració d’hàbitats d’espècies prioritàries a l’illa de Menorca”.

La cala des Alocs forma part del tram final de la conca de recepció del torrent dels Alocs, que juntament amb la font des Alocs forma una zona humida a la seva desembocadura. La cala rep aquest nom perquè en ella trobam la formació més important de bosc de ribera d'alocs (Vitex agnus-castus) i tamarells (Tamarix sp. pl.), que constitueix un dels hàbitats més importants a preservar. A més, s'hi troba una elevada riquesa d'hàbitats i comunitats vegetals, amb algunes poblacions úniques d'espècies de la flora de Menorca i de les Balears, com la presència d'una important població de l'espècie d'interès comunitari Anthyllis hystrix i un alt nombre d'endemismes.

La finalitat de la intervenció és millorar l’estat de conservació del medi natural i contribuir a la satisfacció dels visitants de la zona.

Els objectius de la intervenció del projecte LIFE+ RENEIX a la zona des Alocs són:

- Recuperar els hàbitats d'interès comunitari i les espècies endèmiques i singulars de la zona, i, en especial, la zona humida des Alocs.
- Controlar els processos erosius existents generats pel trànsit incontrolat de vehicles i de persones.
- Prevenir la proliferació d’accessos rodats incontrolats i eliminar vials abandonats.
- Millora paisatgística de tota la zona.
- Informar i sensibilitzar els visitants sobre la importància científica i ecològica de la zona.
- Augmentar el coneixement sobre els valors ecològics de la zona d'actuació i del seu estat de conservació.

Les actuacions es projecten en dues fases, la primera s’executa durant els mesos de febrer i març consisteix en les següents actuacions:

- Construcció de 140m de tancaments amb parets seques tradicionals, amb passos de fauna cada 20m. S’empra pedra provinent de les obres de la variant de Ferreries.
- Construcció d’una rocalla per evitar la dispersió de vehicles.
- Revegetació d’àrees actualment molt erosionades.
- Restauració a l’estat natural d’un vial abandonat, creat als anys 70 durant les obres d’urbanització, mitjançant la descomptactació del terreny i la revegetació amb espècies autòctones de la zona.

La segona fase, projectada per als mesos d’estiu, consistirà en la construcció d’un pont de pedra per desviar el trànsit de persones i canalitzar l’accés a la platja a través del Camí de Cavalls. Això permetrà la restauració integral de la zona humida, que actualment està afectada per severs processos de degradació.

En la línia de les actuacions ja desenvolupades pel Projecte LIFE+RENEIX al Pas d’en Revull està previst donar peu a la participació social, es celebrarà una jornada de voluntariat a la finalització de les actuacions als Alocs, com a iniciativa de sensibilització i conscienciació social de la població menorquina. Una major consciència social sobre els valors naturals contribueix, sens dubte, a un ús públic més respectuós amb el medi natural.

Els resultats esperats són:
- La millora paisatgística de la zona gràcies a l'eliminació de vials, l'ordenació de l'ús públic, i la recuperació de coberta vegetal.
- La millora de la conservació de espècies de flora i fauna singular presents a la zona. En són exemples la tortuga d’aigua (Emys orbicularis) i el socarrell gros (Anthyllis hystrix), ambdues espècies presents a la Directiva Hàbitats de la Unió Europea.
- La restitució de 4.000 m2 de vials abandonats a l’estat natural.
- La regeneració d’aproximadament 3.500 m2 de zona humida litoral original.
- La revegetació d’una superfície aproximada de 1.600 m2 afectada actualment per processos erosius.

Totes les actuacions estan essent executades per professionals i artesans (paredadors i araders) de l’illa contractats pel Consell Insular de Menorca. El pressupost total que es destina a l’actuació és de 117.380 €, finançats en un 50% per la UE.

Maó, 9 de març de 2012

Imatges relacionades

Imatges relacionades
Es Alocs 2Es Alocs 3Es Alocs 4
Es Alocs 5Es Alocs 6Es Alocs 7
Es Alocs 1
Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter