El Consell Insular de Menorca ha presentat la pàgina web oficial del projecte LIFE+ RENEIX, configurada en tres idiomes (català, castellà i anglès), que servirà per posar a disposició del públic tota la informació rellevant del projecte.

Presentació de la pàgina web del projecte LIFE+ RENEIX (02/08/10)

Des del mes de setembre de 2009 l'Agència Menorca Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca, amb el suport de la Comissió Europea, desenvolupa el projecte LIFE+ RENEIX, que té una durada prevista de quatre anys, i un pressupost total d'1.574.713 euros, finançats en un 50% pel programa LIFE+ de la Unió Europea.

Un dels principals objectius de la Unió Europea en matèria de medi ambient és aturar la pèrdua de biodiversitat, que juntament amb el canvi climàtic s'ha convertit en un dels principals problemes ambientals a escala mundial. Amb aquest motiu l'any 2010 ha estat declarat l'Any Internacional de la Diversitat Biològica per l'ONU, per donar a conèixer el valor que té la biodiversitat i destacar que és un aspecte clau per al futur de la vida al planeta.

És en aquest marc on es va dissenyar i aprovar el projecte LIFE+ RENEIX, que té per objectiu restaurar zones degradades de l'illa on es desenvolupen algunes de les comunitats vegetals més singulars i amenaçades, que alberguen espècies d'interès prioritari incloses en la Directiva Hàbitats, així com alguns endemismes vegetals o altres plantes considerades molt rares per la seva distribució restringida. Assolir aquesta fita també passa per la recuperació dels valors paisatgístics de les zones afectades, un element clau de la nostra identitat.

Les zones d'actuació del projecte són quatre espais inclosos dins la Xarxa Natura 2000 (veure el mapa següent):

ES0000230: el Pilar, es Alocs
ES0000231: Binimel·là – cala Mica
ES0000235: sa Mesquida – es Murtar
ES0000239: barranc d’Algendar

Totes aquestes zones alberguen una rica biodiversitat, fins i tot es tracta, en un dels casos, de l'única àrea de distribució a tot el món d'algunes plantes amenaçades com ara Vicia bifoliolata i Apium bermejoi. En les darreres dècades els processos urbanístics, la creació d'accessos rodats i la pressió humana sobre el litoral han provocat la destrucció o la degradació d'alguns ecosistemes de gran interès i han posat en perill la supervivència d'algunes espècies considerades d'interès comunitari per la Unió Europea.

Per tal de pal·liar aquestes problemàtiques, el projecte LIFE+ RENEIX ha previst actuar en dos plans diferents: el de l'actuació directa sobre el territori i el de la conscienciació social.

Algunes actuacions directes de restauració en què es traduïrà el projecte sobre el terreny són el tancament de vials innecessaris, la regeneració de la vegetació amb sembres de plantes autòctones, el control dels processos erosius i la recuperació de les morfologies naturals del terreny, la construcció i la restauració de parets seques per delimitar el pas de vehicles, etc.

Les tasques de sensibilització social previstes són molt diverses, i inclouen la realització d'itineraris botànics, diverses publicacions i campanyes, la instal·lació de panells informatius i la sensibilització dirigida als col·lectius de practicants d'esports en el medi natural (bicicleta de muntanya, motocross, etc.). Així mateix, el projecte té un component important de participació ciutadana, i en aquest sentit es preveu organitzar jornades de participació per implicar els ciutadans en les tasques de recuperació que es duran a terme en el marc del projecte.

En aquest sentit, la publicació de la pàgina web del projecte és una de les actuacions de divulgació i sensibilització que tenen un abast més extens, ja que està configurada en tres idiomes (català, castellà i anglès) i posarà a disposició del públic tota la informació rellevant del projecte, els objectius, els continguts i les accions previstes, l'estat de desenvolupament i les vies per participar-hi, així com tota la documentació, tant de caràcter divulgatiu com tècnic, que es vagi generant en el marc del projecte. Així, aquest web serà una de les principals plataformes de difusió dels continguts del projecte cap a la població.

El Consell Insular de Menorca ha desenvolupat anteriorment diferents projectes LIFE (Pla de desenvolupament sostenible, LIFE FLORA “Conservació d'àrees amb flora amenaçada a l'illa de Menorca”, LIFE BASSES “Gestió i conservació de basses temporals a Menorca”), i actualment executa, paral·lelament al projecte LIFE+ RENEIX, el projecte LIFE+ BOSCOS “Gestió forestal sostenible en un context de canvi climàtic”. Aquests projectes suposen un avanç significatiu en el compliment dels objectius inclosos en la declaració de Menorca com a reserva de biosfera per la UNESCO l'any 1993.

Compartir en: Publicar en facebook  Publicar en twitter